nemecké zmluvy a právo ... deutsches und slowakisches recht ... german and slovak law

Denken ist die Erkenntnis durch Begriffe

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

BGB Unger. Ber./Bezdôvodné obohatenie

§ 812 Herausgabeanspruch

(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.

(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses.

§ 812 Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia

(1) Kto plnením druhej osoby alebo iným spôsobom získa na jej úkor niečo bez právneho dôvodu, má povinnosť vydať jej získané. To platí i v tom prípade, že právny dôvod neskôr odpadne alebo výsledok, na ktorý smerovalo plnenie v súlade s obsahom právneho úkonu, sa nedosiahne.

(2) Za plnenie sa pokladá i zmluvne dohodnuté uznanie existencie alebo neexistencie záväzku.

§ 813 Erfüllung trotz Einrede

(1) Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 214 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung ausgeschlossen; die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden.

§ 813 Splnenie napriek námietke

(1) To, čo bolo poskytnuté za účelom plnenia dlhu, možno požadovať späť i vtedy, ak existovala voči nároku námietka, ktorá dlhodobo vylučovala jeho uplatnenie. Ustanovenie § 214 ods. 2 tým nie je dotknuté.

(2) Ak je predčasne splnený záväzok, ktorého splatnosť je odročená, je vylúčené požadovať späť plnenie; nahradenie úrokov z dôvodu predčasného splnenia nemožno požadovať.

§ 814 Kenntnis der Nichtschuld

Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war, oder wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach.

§ 814 Vedomie, že neexistuje povinnosť plniť

To, čo bolo poskytnuté za účelom plnenia dlhu, nemožno požadovať späť, ak ten, kto plnil, vedel, že nemá povinnosť plniť alebo ak plnenie zodpovedalo morálnej povinnosti alebo si ho vyžadovalo prihliadanie na slušnosť.

§ 815 Nichteintritt des Erfolgs

Die Rückforderung wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolgs ist ausgeschlossen, wenn der Eintritt des Erfolgs von Anfang an unmöglich war und der Leistende dies gewusst hat oder wenn der Leistende den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat.

§ 815 Nedosiahnutie želaného výsledku plnenia

Požadovať vrátenie obohatenia na základe toho, že nebol dosiahnutý výsledok, na ktorý smerovalo plnenie, je vylúčené, ak dosiahnutie výsledku od začiatku nebolo možné a ten, kto plnil, o tom vedel, alebo ak ten, kto plnil, zabránil dosiahnutiu výsledku, konajúc proti zásadám spravodlivosti a dobrej viery.

§ 816 Verfügung eines Nichtberechtigten

(1) Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.

(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet.

§ 816 Vecnoprávna dispozícia neoprávnenou osobou

(1) Ak neoprávnená osoba disponuje vecou s vecnoprávnym následkom, pričom je táto dispozícia voči oprávnenému účinná, má oprávnený právo na vydanie toho, čo neoprávnená osoba v dôsledku dispozície získala. Ak neoprávnená osoba disponuje bezodplatne, má tú istú povinnosť ten, kto v dôsledku jej dispozície bezprostredne získal výhodu v právnom zmysle.

(2) Ak sa plnenie uskutoční v prospech neoprávnenej osoby, pričom je účinné voči oprávnenému, má oprávnený voči neoprávnenej osobe právo na vydanie toho, čo plnením získala.

§ 817 Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten

War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.

§ 817 Porušenie zákona alebo dobrých mravov

Ak bol želaný výsledok plnenia toho charakteru, že príjemca jeho prijatím porušil zákaz stanovený zákonom alebo dobré mravy, má príjemca povinnosť vydať to, čo získal plnením. Požadovať späť získané je vylúčené, ak sa ten, kto plnil, taktiež dopustil porušenia zákona alebo dobrých mravov, ibaže plnenie spočívalo v prevzatí záväzku; vydanie toho, čo bolo poskytnuté pre splnenie takéhoto záväzku, nemožno požadovať.

§ 818 Umfang des Bereicherungsanspruchs

(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt.

(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem anderen Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu ersetzen.

(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist.

(4) Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach denallgemeinen Vorschriften.

§ 818 Obsah nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia

(1) Povinnosť vydať obohatenie sa vzťahuje i na úžitky z neho ako i na to, čo príjemca nadobudol na základe získaného práva alebo ako náhradu za zničenie, poškodenie alebo odobratie získanej veci.

(2) Ak vydanie kvôli charakteru získaného nepripadá do úvahy alebo pre príjemcu z iného dôvodu nie je možné, má príjemca povinnosť nahradiť jeho hodnotu.

(3) Povinnosť vydať získané alebo nahradiť hodnotu je vylúčená, nakoľko príjemca už nie je obohatený.

(4) Od začiatku litispendencie príjemca zodpovedá podľa všeobecných predpisov.

§ 819 Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß

(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre.

(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet.

§ 819 Sprísnená zodpovednosť v prípade poznania a porušenia zákona alebo dobrých mravov

(1) Ak príjemca pozná pri získaní plnenia nedostatok právneho dôvodu alebo sa ho dozvie neskôr, má od momentu získania plnenia alebo od momentu spoznania nedostatku právneho dôvodu povinnosť vydať získané v takom rozsahu, ako keby v danom momente začala litispendencia nároku na vydanie.

(2) Ak príjemca prijatím plnenia poruší zákonom stanovený zákaz alebo dobré mravy, má takú istú povinnosť od momentu získania plnenia.

§ 820 Verschärfte Haftung bei ungewissem Erfolgseintritt

(1) War mit der Leistung ein Erfolg bezweckt, dessen Eintritt nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als ungewiss angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht eintritt, zur Herausgabe so verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfangs rechtshängig geworden wäre. Das Gleiche gilt, wenn die Leistung aus einem Rechtsgrund, dessen Wegfall nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der Rechtsgrund wegfällt.

(2) Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu entrichten, in welchem er erfährt, dass der Erfolg nicht eingetreten oder dass der Rechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist er insoweit nicht verpflichtet, als er zu dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

§ 820 Sprísnená zodpovednosť pri neistom výsledku plnenia

(1) Ak plnenie smerovalo na výsledok, ktorého dosiahnutie sa podľa obsahu právneho úkonu pokladalo za neisté, má príjemca, ak sa výsledok nedosiahne, povinnosť vydať získané v takom rozsahu, ako keby začala litispendecia nároku na vydanie v čase získania plnenia. To isté platí, ak bolo plnenie poskytnuté na základe právneho dôvodu, ktorého odpadnutie sa podľa obsahu právneho úkonu pokladalo za možné a právny dôvod odpadne.

(2) Povinnosť platiť úroky má príjemca až od toho času, kedy sa dozvie, že výsledok sa nedosiahol alebo právny dôvod odpadol; nakoľko v tom čase už nie je obohatený, nemá povinnosť vydať úžitky zo získaného.

§ 821 Einrede der Bereicherung

Wer ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit verjährt ist.

§ 821 Námietka obohatenia

Kto prevezme záväzok bez právneho dôvodu, má právo odoprieť plnenie i v tom prípade, ak nárok na oslobodenie od plnenia je premlčaný.

§ 822 Herausgabepflicht Dritter

Wendet der Empfänger das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte.

§ 822 Povinnosť tretích osôb vydať získané

Ak príjemca poskytne získané bezodplatne tretej osobe a v dôsledku toho odpadne jeho povinnosť vydať obohatenie, má túto povinnosť tretia osoba tak, ako keby bezodplatne obdržanú vec získala od veriteľa bez právneho dôvodu.